Τελευταία νέα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Υπολογιστικών Συστημάτων» οργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 838/5-2-2024).

 

Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών.

 

Τέλη Φοίτησης
Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 1.600€ και καταβάλλονται με την έναρξη των μαθημάτων ως εξής: 600€ για το πρώτο εξάμηνο και 500€ για καθένα από τα επόμενα εξάμηνα. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, έως το 30% των φοιτητών απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια.

 

Διεξαγωγή μαθημάτων
Τα μαθήματα διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο. Η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται από ηλεκτρονικές μορφές σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης μέσω της χρήσης σχετικής πλατφόρμας.

 

Αντικείμενα
Τα αντικείμενα του ΠΜΣ περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τεχνολογίες blockchain, κρυπτογραφία, ασφάλεια, ιδιωτικότητα, μη επανδρωμένα αυτόνομα οχήματα (drones), smart cities, smart transportation, precision agriculture, μηχανική μάθηση, neuromorphic computing, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, 3d printing, Industry 4.0, αλληλεπίδραση ανθρώπου – υπολογιστή με τεχνητή αίσθηση και edge computing.

 

Υποψήφιοι
Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Υπολογιστών Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και στρατιωτικών σχολών θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών σύμφωνα με την δημοσιευμένη προκήρυξη.